top of page
home
wie

wie

2019 05 09 foto teamdag Care 2.jpg

Crazy about chocolate, serious about people. 

Tony’s Chocolonely

It takes a village to raise a child. 

Haim Omer (Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet)

Life is a journey, not a destination.

visie

visie

Twee grote vragen staan voorop:

 1. Wie is het kind en zijn/haar context, wat is het verhaal achter het (zichtbare) gedrag?

 2. Wat probeert een kind of jongere te zeggen of duidelijk te maken met zijn of haar gedrag, waar heeft het misschien (nog) geen woorden voor?

 

Ik kijk door de bril van het biopsychosociaal model, waar het geheel aan biologische factoren, omgevingsfactoren en (ingrijpende) levensgebeurtenissen samen in kaart worden gebracht.

 

Ik heb aandacht voor zowel psychische als lichamelijke gezondheid (lichamelijke klachten, slaappatroon, eetpatroon...). Vaak hebben psychische aspecten een invloed op het lichamelijk functioneren en vice versa of komen soms tot uiting via het lichaam. Waar nodig of zinvol zal er verwezen worden naar of samengewerkt worden met een huisarts, een andere arts-specialist, een diëtist, een psychomotore therapeut/kinesitherapeut, de slaapkliniek,…

 

Als kinder- en jeugdpsychiater ben je er niet alleen voor het kind, maar samen met het hele systeem waar het kind door omgeven/omarmd/omringd wordt. Er wordt in gesprek gegaan met ouders of andere zorgfiguren en vaak ook met andere betrokken hulpverlening, CLB, school… Voldoende afstemming met andere betrokken zorgverleners vormt voor mij een belangrijk element in het werk. Concepten als ‘gedeelde zorg’ en ‘it takes a village to raise a child’ voeden deze visie. Ik zie mezelf dan ook als systeem-, context- en netwerkgericht kinder- en jeugdpsychiater.

 

Vanuit mijn eerdere werkervaring neem ik eveneens een focus mee op laagdrempeligheid, toegankelijkheid en contact maken.

 

Bij uitwerking van het zorgplan samen met kind en context besteed ik veel aandacht aan een zo afgestemd mogelijk aanbod, voor zowel het kind als de context waarbinnen het opgroeit, en volgens de noden die zich op dat moment stellen. Dit kan onder andere oriëntatie inhouden naar collega's of diensten met specifieke expertise of een specifieke zorgvorm. Voorbeelden zijn bijkomend neuropsychologisch, taal- of motorisch onderzoek, gesprekstherapie (vanuit diverse therapeutische kaders), groepstherapie, creatieve therapie, lichaamsgerichte therapie, begeleiding met assistentie van dieren (vb. hippotherapie, equicoaching, therapeutisch aanbod met honden), thuisbegeleiding, gezinstherapie, ontheemdingstocht, alternatieve dagbesteding...

 

Als kinder- en jeugdpsychiater ben je arts, werk je therapeutisch en behoud je overzicht over het zorgtraject dat wordt gelopen.

opleiding en werk

Ik studeerde geneeskunde te Gent (2002 - 2009), waarna ik specialiseerde in kinder- en jeugdpsychiatrie (2009 - 2014) te Antwerpen (UKJA) en Brussel (PAika) en een jaar volwassenen psychiatrie. Ik maakte kennis met alle leeftijds- en ontwikkelingsfasen en een grote diversiteit aan psychisch-psychiatrische moeilijkheden. Ik deed er zowel diagnostische als therapeutische trajecten binnen de verschillende zorgvormen (ambulant, dagbehandeling en residentieel). Ik leerde diverse therapeutische en pedagogische achtergronden kennen, van waaruit ik een breed scala meeneem in mijn dagelijkse praktijk:

 • de systeemtherapeutische opleiding Functional Family Therapy (FFT): outreachend gezinstherapeutisch aanbod van 3 tot 6 maanden bij jongeren met ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden

 • cognitieve gedragstherapie, o.a. de vorm van groepstherapie (DOEpressie-training, VRIENDEN-programma, Acceptance and Commitment Therapy)

 • de psychodynamische concepten Hechtingstheorie en Mentalisatie

 • het pedagogisch kader Nieuwe autoriteit en Geweldloos verzet

 • opvoedingsondersteuning Triple P (Positive Parenting Programme)

Na mijn opleiding trok ik even de wereld in.

 

Van 2015 tot en met 2018 werkte ik binnen PC Gent-Sleidinge bij Jongerencluster Yidam, een jeugdpsychiatrisch aanbod voor Bijzondere Jeugdzorg. Ik was er kinder- en jeugdpsychiater binnen het Outreach-team, waar ik tevens de methodiek CROSSOVER verder mee ontwikkelde. Ik werkte in PCGS eveneens op Feniks, een afdeling voor volwassenen met persoonlijkheidsmoeilijkheden, met een therapeutisch aanbod gebaseerd op Mentalization Based Treatment (MBT).

 

Gedurende drie jaar (2016-2019) was ik netwerkpsychiater bij RADAR zorgprogramma Care, dat laagdrempelige, outreachende geestelijke gezondheidszorg biedt naar de meest kwetsbare en moeilijk bereikbare kinderen en jongeren en hun context. In 2020 en 2021 deed ik respectievelijk een vervanging in CGG Zuid-Oost-Vlaanderen en in CGG Eclips/Adentro.

 

Sinds 2015 ben ik werkzaam in CAR De Steijger te Destelbergen, waar kleuters en lagere schoolkinderen met (complexe) ontwikkelingsstoornissen en hun context begeleid worden.

 

Vanaf 2019 begon ik een privé-praktijk en werk ik samen met Jeugdzorg Netwerk Zuid-Oost-Vlaanderen, waarvoor ik een dag per week consultfunctie opneem en teamondersteuning bied.

 

Sinds 2020 bied ik maandelijks supervisie aan de teams van OBC De Waai.

Binnen mijn werkcontexten heb ik een grote affiniteit en expertise opgebouwd met betrekking tot complex trauma  en (complexe) ontwikkelingsstoornissen, alsook de kaders Mentalisatie/MBT, Geweldloos Verzet en Sociaal-Emotionele Ontwikkeling (Anton Dosen).

Ik blijf inzetten op groei, kwaliteit van zorg en actuele inzichten en tendenzen via het volgen van studiedagen, LOK-vergaderingen, (internationale) congressen, een intervisiegroep met collega’s kinder- en jeugdpsychiaters en twee psychodynamisch gerichte intervisiegroepen (o.a. Mentalisatie) en ik ben actief binnen de werkgroep Transitiepsychiatrie (overgang van -18j naar +18j) binnen de beroepsvereniging Vlaamse Vereniging Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

opleiding en werk
voor wie

voor wie

Vanaf 2022 werk ik via interne verwijzingen binnen praktijk Saam - Collectief voor lijf en geest, meer informatie over deze praktijk vind je hier.

Jongeren van 12 tot 20 jaar en hun context kunnen bij mij terecht wanneer ingeschat wordt dat jeugdpsychiatrische ondersteuning aangewezen is op verwijzing van een andere zorgverlener. Het kan gaan over een diagnostische vraag, een behandelingsvraag of beide:

 • Mee zoeken naar wat er onderliggend speelt of welke factoren het functioneren mee kunnen verklaren:

  • Hoe moeten we de emotionele moeilijkheden, moeilijk gedrag, angst,... begrijpen?

  • In welke mate spelen levensomstandigheden of (ingrijpende) levensgebeurtenissen een rol in hoe het kind of de jongere ontwikkelt?

  • Kan er onderliggend sprake zijn van een ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D, een autismespectrumstoornis (ASS) of spelen eerder andere ontwikkelingsaspecten een rol zoals leermogelijkheden, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, tics…?

 

 • De reeds betrokken hulpverlening loopt vast en er wordt gevoeld dat er extra ondersteuning nodig is, de moeilijkheden worden groter in plaats van te verbeteren:

  • Er wordt een toename gezien van emotionele moeilijkheden, angsten, sociale problemen, gedragsproblemen en/of lichamelijke ontregeling (vb. veranderingen in slaappatroon, eetpatroon, zindelijkheidspatroon…).

  • Stilvallen of achteruitgaan van sociaal-emotionele ontwikkeling of van bepaalde vaardigheden of ontstaan van nieuwe (gedrags)signalen die bezorgdheid geven.

Vragen van of voor jongvolwassenen (+18 jaar) kunnen worden bekeken met insteek van een eerder kortdurend aanbod, waarbij aandacht wordt besteed aan het helpen oriënteren en op weg leiden richting volwassen hulpverlening.

 

Voor crisisvragen wordt verwezen naar de bestaande crisishulpverlening via het geestelijk gezondheidszorgnetwerk voor kinderen en jongeren RADAR Crisis of het crisisteam -18 van het CAW.

 

Vragen met gerechtelijke insteek, vb. in het kader van echtscheiding, plegen van feiten…, worden niet opgenomen.

Ik wens je ademruimte

Jij bent jij.

En dat is heerlijk.

Dat jij bent wie je bent.

En dat jij anders bent dan ik en alle anderen.

Jij bent jij.

En dat is heerlijk.

Neem je eigen ruimte in.

Adem in en uit.

Laat ons de lucht koesteren die zuurstof geeft.

Het heldere water dat ons een spiegel voorhoudt.

Samenleven is de aarde koesteren.

En de ander laten zijn wie hij is.

Gun elkaar die ademruimte.

- Ongekend -

werkwijze
Aanmelden

werkwijze

aanmelden

Vanaf 2022 werk ik via interne verwijzingen binnen praktijk Saam, zie 'voor wie'.

 

Aanmelden kan op verwijzing van een betrokken therapeut, begeleidende dienst of arts waar een zorgtraject loopt. Dit gebeurt bij voorkeur per mail met een korte schets van de leeftijd, de moeilijkheden, de vraag en wie verwijst. Belangrijk aandachtspunt: voor hulp aan een minderjarige dienen wettelijk beide ouders hun toestemming te geven. Bij een hoog-conflictueuze scheidingssituatie waarbij er geen consensus is omtrent een zorgvraag voor je kind, dient bekeken te worden of eerst andere wegen bewandeld kunnen of moeten worden.

 

Mee te brengen naar het kennismakingsgesprek: 

 • De identiteitskaart van je kind. Ik heb het rijksregisternummer nodig om zijn of haar dossier te kunnen aanmaken.

 • Een verwijsbrief van de huisarts, CLB-arts, kinderneuroloog of NKO-arts. Deze verwijsbrief is belangrijk voor terugbetaling van elke consultatie door de mutualiteit. Vergeet dus niet om dit vooraf in orde te brengen. Ik dien naam van de arts, zijn of haar RIZIV-nummer en de datum van verwijsbrief in te vullen. 

 • Eventueel reeds beschikbare verslaggeving van eerdere of andere hulpverlening.

 

Voor crisisvragen wordt verwezen naar de bestaande crisishulpverlening via het geestelijk gezondheidsnetwerk voor kinderen en jongeren RADAR Crisis  of het Crisisteam -18 van het CAW.

eerste gesprek

Bij het eerste contact verwelkom ik je kind graag samen met jullie als ouders (beiden). Indien het jou of je kind zinvol of belangrijk lijkt dat een andere (aanmeldende/verwijzende) hulpverlener aansluit (vb. een betrokken therapeut, een CLB-medewerker, een begeleider), is deze persoon ook welkom.

 

Ik werk als kinder- en jeugdpsychiater vanuit een systemisch, context- en netwerkgericht denkkader. Dit betekent onder andere dat ik het belangrijk vind om voldoende afstemming te hebben en te organiseren tussen aanwezige betrokken partijen om tot een zo goed mogelijk afgestemd zorgtraject en gedeelde zorg te komen. Ik bespreek graag tijdens ons eerste contact welke partijen betrokken zijn, wat dit voor jullie betekent en op welke manier we hiermee aan de slag kunnen.

 

Bij de eerste afspraak leren we elkaar kennen, beluister ik jullie bezorgdheden en wat jullie er al hebben voor gedaan en geprobeerd. Op basis van jullie verhaal bekijken we samen hoe en welk traject we samen verder kunnen gaan. Ik voorzie voor dit contact zo’n 1,5u.

kinderpsychiatrisch onderzoek

Een eerste fase is een beeldvormende fase. We plannen hiervoor doorgaans een 5 à 6-tal gesprekken van 1 à 1,5u na het kennismakingsgesprek: 1 à 2 gesprekken met je kind, 2 à 3 gesprekken met jullie als ouders (ontwikkelingsanamnese en oudergesprek, eventueel nog een 3e verdiepend gesprek) en een besluitvormend gesprek met advies. Wanneer tijdens dit proces blijkt dat er reeds bepaalde andere stappen zinvol of aangewezen zijn, wordt dit doorheen de gesprekken besproken in afstemming op de noden die er zijn.

kostprijs

De tarieven vind je hier. Ik ben geconventioneerd.

 

Betaling kan cash, via de bancontact/payconiq app of via je banking app. Ik beschik niet over een betaalterminal.

Derdebetalersregeling kan toegepast worden wanneer jullie hiervoor in aanmerking komen. Hiervoor moet een verklaring worden ondertekend. Dit betekent dat ik het getuigschrift rechtstreeks via mijn elektronisch patiëntensysteem naar de mutualiteit stuur, waarbij jullie enkel het remgeld hoeven te betalen bij consultatie en de mutualiteit het grootste deel van het bedrag aan mij stort.

 

Annulatie of niet op afspraak: wanneer je niet aanwezig kan zijn op consultatie vraag ik om dit ten laatste 3 dagen vooraf te laten weten, opdat ik iemand anders de kans kan bieden om te komen. Bij laattijdige annulatie zonder gegronde reden of niet op afspraak zijn, wordt een bijdrage aangerekend van 30€ bij gewone tegemoetkoming of 15€ bij verhoogde tegemoetkoming.

 

Voor een verplaatsing, bijvoorbeeld voor een netwerkoverleg of een schooloverleg, reken ik verplaatsingskosten aan volgens het tarief van het RIZIV (zie tarieven).

Eerste geprek
kinderpsychiatrisch onderzoek
kostprijs

contact

0479 94 54 08

Saam - Hagelandkaai 40 te Gent

contact

Je kan binnen via de poort naar de binnenkoer. Aan de linkerkant bevindt zich een ontmoetingsruimte waar je kan wachten. Er is geen lift.

Praktijk Saam ligt vlakbij en op wandelafstand van station Gent-Dampoort. De praktijk is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (trein, tram, bus). Parkeergelegenheid is er vooral in de omliggende straten (betalend parkeren).

Consultaties vinden plaats op woensdag (namiddag en avond) en donderdag (voormiddag en namiddag). Op woensdagvoormiddag en vrijdagnamiddag ben ik niet bereikbaar.

 

Om kwaliteitsvol werk te kunnen leveren is het belangrijk om rustig te kunnen spreken. Daarom ben ik niet steeds bereikbaar per telefoon. Bij een niet-dringende vraag mag er steeds een mailtje gestuurd worden. Indien nodig probeer ik zo snel mogelijk terug te bellen. Ik kan hier vooral op vrijdagvoormiddag tijd voor maken.

links

ADHD

opvoeding

bottom of page